Skip to content

תקנון ותנאי שימוש מערכת

שימוש מערכת fileup:

משתמשים יקרים, אנא קראו בקפידה את תקנון ותנאי השימוש המפורטים להלן, שכן השימוש במערכת חתימה ירוקה (להלן: “המערכת”), מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתקנון ובתנאי השימוש והתחייבות בלתי חוזרת לקיימם במלואם ולפעול על פיהם.הגדרות:

המערכת – תוכנה לשליחה מסמכים בצורה דיגיטלית אונליין.
החברה – זיו שיפר תוכנות ניהול בע”מ ו/או מי מטעמה, המפתחת מפעילה ומשווקת את המערכת ושירותים נלווים.
לקוח – כל משתמש ו/או מי מטעמו העושה שימוש במערכת ובכל שירות ו/או מוצר הקשור למערכת ומסופק על ידי החברה.
שליחה – כל מסמך הנשלח או שיכול להישלח באמצעות המערכת על ידי לקוח, ובכלל זה קבצי PDF תמונות JPEG הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים SMS, MMS, WAP, הודעות וואטסאפ, הודעות ברשתות חברתיות וכן כל סוג הודעה אחרת, בין אם הודעה בודדת ובין אם מספר הודעות.
תקופת המנוי –תקופה מוגדרת למנוי אשר רכש הלקוח (חודשי, שנתי או לפי תקופה מוגדרת אחרת אשר אושרה על ידי החברה).
כמות שליחות חודשית/שנתית/תקופתית – מספר שליחות מקסימלי חודשי/שנתי/תקופתי ללא תלות בחתימת הלקוח על המסמך. מספר השליחות החודשי/שנתי/תקופתי יתאפס מדי חודש/שנה/תקופה (בהתאם לתקופת המנוי אשר רכש הלקוח ואושר על ידי החברה) ואינו ניתן לצבירה.
נמען – מי שאליו מופנה השליחה ששולח הלקוח באמצעות המערכת, בין בודד ובין רשימת נמענים.
החברה מפעילה את המערכת באמצעות אתר אינטרנט בכתובת www.fileup.co.il
רישיון שימוש:

על ידי לחיצה על כפתור “הרשמה” בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבון fileup או על ידי גישה לשירותים של המערכת באמצעות כל ממשק, הלקוח מתחייב לעמוד בכל התנאים, ההגבלות וההוראות שבתקנון ובתנאי שימוש אלה, וכפי שישונו מעת לעת על ידי החברה ו/או מי מטעמה לשיקול דעתה הבלעדי.

בגין שימוש הלקוח במערכת, הלקוח מתחייב לשלם לחברה את התמורה בגין המנוי, כפי שהועבר לו ע”י החברה והוסכם ועל בסיס תקופת המנוי. הלקוח מאשר לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הלקוח לשם תשלום התמורה מדי חודש בחודשו/לפי תקופת המנוי.

מנוי הלקוח לשימוש במערכת יתחדש אוטומטית מדי חודש בחודשו/תקופת המנוי, וזאת עד להודעת הלקוח בכתב לחברה על רצונו להפסיק את המנוי לכתובת המייל ל שירות הלקוחותl לאחר קבלת הודעה בכתב מהלקוח, הוא לא יחויב עוד על השימוש במערכת.

מובהר זאת, כי לא יינתן כל החזר כספי על תקופות שימוש קודמות למועד קבלת הודעה בכתב על ביטול המנוי, לא תתקבל בקשת זיכוי או החזר כספי בשל אי שימוש במערכת או כל סיבה אחרת.

האחריות על הגשת בקשת ביטול מנוי בכתב הינה על הלקוח בלבד.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא שימוש מותר על פי דין. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הנמענים אליהם הוא שולח את השליחה נתנו את הסכמתם לקבלת השליחה, ככל שהסכמה כזו נדרשת על פי דין, וכי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982 וחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס”ח 2008.

הלקוח מתחייב לציין בכשליחה את פרטיו המלאים ודרכו ההתקשרות עמו, לרבות שם, כתובת, טלפון או כתובת דוא”ל. ככל שלא יעשה כן רשאית החברה למסור פרטים אלו במידה ותדרש לכך.

הלקוח מתחייב כי לא יפיץ באמצעות המערכת כל מסמך או תוכן שאינו הולם, לרבות אך לא רק: כל תוכן שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו”ב; תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או שהפצתו נאסרה ע”פ כל דין; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, או הפוגע ברגשות הציבור; תוכן העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של אדם או חברה; תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981; וכן כל קישור או הפניה לתוכן שפרסומו נאסר לפי סעיף זה. הפצה או חשש להפצת תוכן שאינו הולם כאמור, יהוו עילה להשעיית השירותים ללקוח לאלתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל פיצוי ללקוח בגין נזק העלול להיגרם לו בשל כך.

הלקוח ישלם לחברה תמורה כמפורט במחירון החבילות המוצג באתר המערכת, כפי שיעודכן מעת לעת. מחירי החבילות אינם כוללים מע”מ. לקוח המודיע על הפסקת השימוש במערכת יחויב בתשלום התמורה עד לתום תקופת השירות שנותרה.

שינויים, תוספות או כל שירות אחר שהוא לבקשתו של הלקוח ואינו כלול בחבילה אשר רכש, יתומחר בנפרד על ידי החברה על פי שיקול דעתה.

בכל מקרה של הפרת אי אלו מהתחייבויות והצהרותיו של הלקוח לפי תקנון ותנאי שימוש אלו, תהא החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח ואת התקשרות הצדדים לאלתר וללא הודעה מוקדמת, ומבלי שהדבר יהווה עילה להפסקת התשלומים בהם התחייב הלקוח כלפי החברה.העדר אחריות החברה:

הלקוח פוטר בזאת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין ללקוח ו/או מי מטעמו בשל שימוש בתכנים ובשרותי המערכת.

הלקוח מצהיר כי אין החברה אחראית לתוכן ו/או לזמינות המערכת או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש במערכת ובשירותיה ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לחברה על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.

כל הסתמכות הלקוח על תוכן, מידע, תמונות, מוצרים, סרטונים וכו’ המוצגים או המפורסמים במערכת ו/או באתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע המוצג ומפורסם שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח ועל אחריותו הבלעדית. כאשר, החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש במערכת וההסתמכות עליה.

למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה צד לכל עסקה בין הלקוח לבין צד שלישי, והחברה לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים נלווים שיוצעו ללקוח או באתרים אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים זרים ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הלקוח מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בעניין זה.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי בכל תביעה מצד נמען או צד שלישי כלשהו בגין השליחה תחול אחריות הפיצוי והשיפוי על הלקוח בלבד.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל הקשור לתוכן השליחה, לאמינותו ולמהימנותו. החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח, לנמען או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לתוכן וטיב השליחה, לרבות אך לא רק הפרת זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות.

הלקוח פוטר בזאת באופן מפורש את החברה מבדיקה של תוכן השליחה, מקורו או אישורים הנדרשים לשליחתו – והללו הינם כולם בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח ויבוצעו על ידו.

ככל שלחברה יגרמו כל הוצאה או נזק כתוצאה מתביעה או דרישה של נמען או צד ג’ אחר כלשהו בגין מעשיו או מחדליו של בכל הקשור לתוכן השליחה ו/או עצם שליחתו, מתחייב הלקוח לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה וכן לשאת בעלויות החברה בגין הטיפול בתביעה או בדרישה כאמור.

בכל מקרה בו יעשה הלקוח שימוש במערכת או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה בניגוד לאמור בתקנון ובתנאי השימוש, תהא החברה רשאית להסיר לאלתר כל מסמך, תוכן, מסר, עיצוב וכיוצ”ב ממערכת הלקוח וכן להגביל את גישת הלקוח למערכת ולשליחה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק ישיר או עקיף בשל כך והכל מבלי שיהא בכך כדי להפחית או לעכב תשלום או מחויבות אחרת החלה על הלקוח כלפי החברה.

הלקוח מתחייב שלא לשלוח מסמכים או להפיץ דיוור או להשתמש במשאבי שרתי המערכת באופן שייפגע בתפקודם, זאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדית של החברה. היה ועשה כן רשאית החברה להשעות את השירותים ללקוח מידית וללא כל הודעה מוקדמת.

הלקוח מתחייב שלא לאפשר לכל צד ג’ לעשות שימוש כלשהו בשירות שסופק לו ע”י החברה, בין אם בתמורה או שלא בתמורה.

הלקוח מתחייב ומצהיר כי החברה ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה) לא יהיו אחראי לנזק או אבדן רווח כלשהו, ישירים או עקיפים, ללקוח או למי מטעמו עקב תקלה באספקת החשמל, תקלת תקשורת, וירוס מחשב, שינויים ועדכונים במערכת, חבלה מכוונת, פריצה או כל תקלה אחרת מכל סוג שהוא.

החברה לא תישא בכל אחריות במצב בו המסמך הנשלח לא הגיע לנמענים/ נמענים פוטנציאליים של הלקוח, בשל כל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בשל חסימות שונות הקשורות בנמען עצמו או בשרתי הדואר באינטרנט ו/או ספקיות הסלולר. חבותה של החברה, מקום בו קיימת, תהא מוגבלת לסכום התמורה ששולמה על ידי הלקוח לחברה בפועל או בגובה דמי שימוש תקופתיים ששולמו בשלושת החודשים הקלנדריים האחרונים, הנמוך מבין השניים. הפיצוי יהא חד פעמי וכולל ולא יצטבר בגין כל אירוע נושא נזק.

אי עמידה של צד ג מאחורי חתימה שביצע באמצעות המערכת לרבות התחייבות שנתן או התכחשות לחתימה הצהרה לא נכונה וכדומה הינה באחראיות הלקוח בלבד והחברה אינה צד לכל התנהלות שבין הלקוח לצד ג.

החברה מעמידה לרשות הלקוח מערכת ואין היא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח שיגרם כתוצאה משימוש זה.

הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא נושא באחריות בלעדית לגיבוי הקבצים והנתונים אשר החברה מאחסנת עבורו, והחברה פטורה מכל אחריות לנזק העלול להיגרם כתוצאה מאבדן נתונים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא גובו על ידי הלקוח.

זכויות קניין
מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית להוסיף לכל שליחה שורת קרדיט של החברה, לרבות שם החברה וסימלה עם קישור לאתר החברה, בתוכן ועיצוב על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הלקוחות הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הלקוחות הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הלקוחות הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.

אלא אם נאמר אחרת, החברה הינה הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של המערכת, התמונות, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול בה. לפיכך אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע במערכת ו/או כל חלק ממנה, לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו במידע, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.

החברה ו/או בעליה יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף במערכת לרבות היקף השימוש, זהות הלקוחות, אופן השימוש ו/או כל מידע אחר הנוגע לשימוש במערכת ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. החברה תהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ותוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף במערכת לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. ללקוח לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו למערכת הוא מאשר את השימוש במידע זה.

המערכת לרבות כל רכיביה ותכניה, לרבות אפליקציות הקשורות למערכת, הם כולם קניינה של החברה. שינויים והתאמות ייחודיות אשר נעשו לבקשת לקוח, אף הם קניינה הבלעדי של החברה.

הלקוח לא יקבל לידיו את קוד המקור של המערכת, ולא תינתן לו גישה לקוד זה לרבות לשם העברה לשרת.התחייבויות הלקוח:

הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא אחראי על אבטחת חשבונו במערכת, הסיסמאות והקבצים. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי המאפשר גישה למערכת. החברה לא תישא באחריות בגין פעולות שימוש לרעה ברשימות אנשי קשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה של הלקוח.

הלקוח והחברה מתחייבים האחד כלפי השני כי ימנעו מלהעביר וישמרו בסודיות כל מידע, למעט מידע שהוא נחלת הכלל, שיגיע לידיהם בעקבות התקשרותם – הלקוח ביחס לחברה והחברה ביחס ללקוח, הן בעצמם והן על ידי עובדים או מי מטעמם. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותמשיך לחול גם לאחר ניתוק הקשר בין הצדדים. התחייבות זו לא תחול מקום בו נדרש אחד הצדדים לגלות את המידע האמור על פי כל דין.שונות:

החברה רשאית לעדכן את תקנון ותנאי השימוש כמו גם את הרכב החבילות ומחירן, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר המערכת.

המערכת ניתנת לשימוש כמות שהיא (“AS IS”) וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה.

הלקוח מסכים לקבל חשבוניות חיוב דיגיטלית על כל תשלום באמצעות דואר אלקטרוני.

הלקוח מאשר קבלת מידע מאת החברה הכולל בין היתר חומר פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים.
הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנם דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור במערכת ו/או השימוש בה.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר אך הם מכוונים לגברים ונשים כאחד

Skip to content